ЕС в линкове

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ЛИНКОВЕ

Сървърът “Европа” е информационният Интернет портал на Европейския съюз, от който може да се получи подробна информация за процеса на европейската интеграция и за цялостната дейност на ЕС. На този сървър е достъпно действащото общностно законодателство

Представителство на ЕК в България

ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

Европейски парламент

Съвет на ЕС

Съд на Европейските общности

Съдът на Европейските общности е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години с възможност да бъдат преназначавани. Те се избират измежду юристи, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на условията за заемане на най-висши съдебни длъжности в съотвените им страни, или които са юристи с призната компетентност.

Образование и професионално обучение:

Мрежата Евродеск функционира благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез програмата „Еразъм+”, управлявана на централизирано ниво от Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия. Евродеск предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора.

Център за развитие на човешките ресурси -

национална структура за управление на европейски образователни програми. Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.

Европейска сметна палата

Европейската сметна палата извършва одит на приходите и разходите на Европейския съюз. Палатата цели да допринесе за подобряване на финансовото управление на общностните средства, така че да гарантира на гражданите на Съюза възможно най-доброто

Европейски омбудсман

Европейският омбудсман извършва проверки по жалби относно случаи на лошо управление в дейността на институциите и органите на Европейския съюз. Омбудсманът е напълно независим и безпристрастен. Понастоящем омбудсман е г-н П. Никифорус Диамандурос, който встъпи в длъжност на 1 април 2003 г.

Европейски надзорен орган по защита на данните

___________________________________

EUR-Lex осигурява пряк безплатен достъп до правото на Европейския съюз. Чрез системата могат да се правят справки с Официален вестник на ЕС. Освен това, в нея са включени договорите, законодателството, съдебната практика и предложенията за нови нормативни актове. Тя предоставя значителни възможности за търсене на информация.

http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

EU Bookshop is an online service giving access to publications from the EU institutions, agencies and other bodies. In addition to the online bookshop, this service will offer an online catalogue and archive of all EU publications.

http://bookshop.europa.eu/eGetRecords

Бюлетинът на Европейския съюз е хроника на основните дейности на Европейската комисия и на другите институции и органи на Общността. Той се издава два пъти годишно от Генералния секретариат на Европейската комисия. Бюлетинът допълва и тематично подхранва Общия доклад за дейностите на Европейския съюз, публикуван от Комисията съгласно договорите.

http://europa.eu/bulletin/bg/welcome.htm

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Обща информация http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

TED – Приложение към Официален вестник на Европейския съюз http://ted.europa.eu/

SIMAR Информация за възлагане на обществени поръчки в ЕС http://simap.europa.eu/

ЗА МСП

Европейски портал за МСП http://ec.europa.eu/enterprise/sme/

Евроинфо центрове http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html В България - 8 центъра – София, Пловдив, Русе, Сандански, Добрич, Стара Загора, Враца и Ямбол.


Образование и професионално обучение:

Мрежата Евродеск функционира благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез програмата „Еразъм+”, управлявана на централизирано ниво от Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия. Евродеск предоставя информация за програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. http://www.eurodesk.bg/
PLOTEUS (Портал за възможностите за обучение в европейското пространство)

Целите на PLOTEUS са да помага на студентите, търсещите работа, работещите, родителите, съветниците по ориентиране и учителите да открият информация за обучението в Европа. В PLOTEUS можете да откриете цялата необходима информация относно ученето през целия живот в Европа. http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp

EURYDICE – Информационна мрежа за образователните системи на държавите-членки http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice

Център за развитие на човешките ресурси http://www.hrdc.bg/
- национална структура за управление на европейски образователни програми. Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020

Свободно движение в ЕС

Работа в ЕС

Европейска служба за подбор на персонал

Структурни фондове на ЕС за България:


EUR-Lex предоставя свободен достъп до правото на ЕС на 23-те официални езика на Съюза.

Порталът за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и другите органи на Европейския съюз.

TED (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, посветена на обществените поръчки.

EU Whoiswho е официалният указател на Европейския съюз, в който са посочени данните за контакт с всички институции и други органи на ЕС.

Публикации на ЕС е онлайн библиотека и книжарница за публикации на институциите и останалите органи на Европейския съюз.

Опростяване законодателството на ЕС  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_bg Гражданите и предприятията могат да споделят вижданията си относно новите политики на ЕС и действащото законодателство.


© 2024 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO