Електронен речник на заинтересования

Електронният речник се допълва всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности. В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани.

А                 

Актове за изпълнение и делегирани актове 

Б          

Банков съюз 

България в ЕС

В           

Видове законодателство на ЕС 

Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство 

Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение 

Временна рамка за държавна помощ

Върховенство на закона 

Г          

Глобален портал Global Gateway 

Д          

Делегирани актове на ЕС 

Директиви на ЕС 

Договор от Лисабон 

Договори на ЕС 

Доклад за конвергенцията 

Доклад относно върховенството на закона 

Е          

Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация 

EURES – Европейска мрежа за работа

Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация 

Европейска гражданска инициатива 

Европейски зелен пакт

Европейският фонд за морско дело и рибарство 

Европейски фонд за отбрана 

Европейски фонд за регионално развитие 

Европейски икономически и социален комитет 

Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE) 

Европейски инструментариум за училищата 

Европейски комитет на регионите 

Европейски механизъм за върховенството на закона 

Европейски механизъм за стабилност (ЕМС) 

Единен надзорен механизъм 

Европейски план за борба с рака 

Европейското пространство за образование 

Европейски семестър 

Европейски социален фонд 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Eдинен механизъм за преструктуриране 

eTwinning 

Ж          

З          

Законодателен процес в ЕС 

И          

Идентичност/Европейска идентичност

Икономически и паричен съюз (ИПС) 

Инициатива DiscoverEU 

Инициатива за подкрепа на изследователите EURAXESS 

Инициативата „Европейски университети“

Инструмент за спешна подкрепа за справяне с пандемията от коронавирус 

Инструменти за подпомагене на реформите в областта на върховенството на закона 

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) 

Инструмент за техническа подкрепа (ИТП) 

Й          

К          

Квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС 

Конвергенция 

Кохезионна политика 

Кохезионният фонд 

Кръговата икономика 

Л          

Либерална демокрация

М           

Механизъм за върховенството на закона и Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) 

Механизъм за справедлив преход

Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) за България и Румъния 

Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз 

Мрежа за бързо откриване и изтегляне на опасни стоки в Европа Safety Gate 

Н                   

Награди „Нов европейски Баухаус“ 

Национализъм 

О          

Обвързване на многогодишната финансова рамка с върховенството на закона 

Общи ценности на Европейския съюз 

Общата селскостопанска политика на ЕС 

П          

План за възстановяване за Европа

План за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор

План за действие за европейската демокрация

План за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU 

Популизъм 

Постистина 

Постоянното представителство на Република България към ЕС

Председателство на Съвета на ЕС

Препоръки на ЕС 

Приемане на законодателството на ЕС 

Прилагане на законодателството на ЕС 

Принципи на Европейския съюз 

Програма EU4Health („ЕС в подкрепа на здравето“) 

Програма InvestEU“

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health)

Програма „Хоризонт Европа“ 

Р          

Расизъм 

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) 

Регламент относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза 

Регламенти на ЕС 

Решения на ЕС 

С          

Свободата на словото 

Синя карта на ЕС 

Становища на ЕС 

Стипендии Мария Склодовска-Кюри 

Субсидиарност 

Т           

У          

Устойчивост 

Ф          

Финансиране на Европейския зелен пакт: План за инвестиции и Механизъм за справедлив преход

Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU 

Фонд за интегрирано управление на границите 

Фонд "Солидарност" на ЕС 

Фонд SURE на ЕС

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 

Х          

Ц          

Цели на Европейския съюз

Цифров COVID сертификат на ЕС 

„Цифров компас“ – цифровите технологии през 2030 г. 

Ч          

Ш          

Щ          

Ъ          

Ю          

Я          

 

 

Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO