Документи

Официални документи на европейските институции

https://europa.eu/european-union/documents-publications/official-documents_bg

New York Public Relations

 

Официален вестник на Европейския съюз

Право на ЕС и други публични документи на ЕС, автентичен електронен Официален вестник на ЕС – на 24 езика.

Пряк достъп до Официален вестник на ЕС

 

Договор от Лисабон https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT

Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност (OВ C 306, 17.12.2007 г.); влиза в сила на 1 декември 2009 г.

 

ХАРТА на основните права на Европейския съюз https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A12012P/TXT

Записаните в Хартата на Основните права на Европейския съюз (Хартата)  права на човека са основни и неотменими. Целта на Хартата е да засили тяхната защита с оглед на обществените промени, социалния прогрес и научното и технологичното развитие. Правата се опират на основните принципи: човешкото достойнство, основните свободи, равенството между хората, солидарността, гражданството и правосъдието. От 2009 г., когато в Договора от Лисабон е включено позоваване на Хартата на основните права, нейните разпоредби са издигнати до нивото на договорите. Тя е приложена към договорите и вече се прилага от съдилищата на Европейския съюз.

 

 

АБВ на правото на ЕС     https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1

 

Публикацията „АБВ на правото на ЕС“ от проф. Клаус-Дитер Борхарт разглежда корените на европейския проект и развитието му като правен ред и представлява окончателен референтен документ по този въпрос. Той е предназначен за читатели, които проявяват интерес и които биха искали да получат първоначална представа за структурата на Съюза и опорните стълбове на европейския правен ред.


© 2023 ТПП. All Rights Reserved. Powered by BAMO